top of page

Privacy

Natuurlijke schoonheidssalon Zenzibelle, gerund door Zenzi Gelderblom is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info.zenzibelle@gmail.com

06-30068181

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Natuurlijke schoonheidssalon Zenzibelle verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Geslacht

  • Geboortedatum

  • Adresgegevens

  • E-mailadres

  • Telefoonnummer. Deze vragen wij enkel om makkelijk contact op te kunnen nemen mocht er iets zijn met uw bestelling.

 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Natuurlijke schoonheidssalon Zenzibelle heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info.zenzibelle@gmail.com en dan verwijderen wij deze informatie.

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Natuurlijke schoonheidssalon Zenzibelle verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling

  • Verzenden van onze nieuwsbrief, klantervaring en/of reclamefolder (alleen wanneer u hier toestemming voor geeft via een opt-in)

  • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Natuurlijke schoonheidssalon Zenzibelle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We bewaren contactinfo van onze klanten voor 6 jaar, dit is strikt voor eigen gebruik en zal nooit zonder toestemming met derden worden gedeeld. Wilt u dat we dit eerder verwijderd hebben? Kijk dan even bij punt 7.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Natuurlijke schoonheidssalon Zenzibelle verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Wix, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven en transactionele e-mails afhandelt. Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de platformen van Wix, iDeal en paypal. Wix, iDeal en Paypal verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Wix heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wix is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Wix. Wix zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hierop klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door Wix beveiligd opgeslagen. Wix maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Wix behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Wix, iDeal en Paypal hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wix, iDeal en Paypal behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Wix, iDeal en Paypal delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Wix, iDeal's en Paypal’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Wix, iDeal en Paypal bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Natuurlijke schoonheidssalon Zenzibelle gebruikt technische en functionele cookies alsook tracking cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthoud bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Verder gebruiken we tracking cookies om u relevante advertenties te laten zien. Dit gebeurt enkel als u hier toestemming voor geeft. U kunt uwzelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt uw ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Natuurlijke schoonheidssalon Zenzibelle en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info.zenzibelle@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij jou een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maximaal binnen vier weken, op uw verzoek.

Natuurlijke schoonheidssalon Zenzibelle wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Natuurlijke schoonheidssalon Zenzibelle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: info.zenzibelle@gmail.com.

Verzending binnen twee werkdagen | Gratis verzending vanaf €75

bottom of page